Algemene voorwaarden

Schutting Expert
Eikenwal 2
5706 LJ, Helmond
K.v.K. 17208407, 26 juni 2007
Tel. 0492-477411
Mobiel 0648623353
info@schuttingexpert.nl

Deze algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie. Bij het aangaan van een overeenkomst met Schuttting Expert Helmond is verondersteld dat opdrachtgever kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden.

 1. De offerte
 2. Prijzen
 3. Betalingscondities
 4. Garantie
 5. Aansprakelijkheid
 6. Het bouwterrein
 7. Het bouwen van een schutting
 8. Oplevering
 9. Transport
 10. Overige condities/opmerkingen

  1. De offerte:

Voor het samenstellen van een offerte dient u de juiste gegevens te verstrekken zoals het aantal meters schutting dat geplaatst moet worden. Wij tolereren een verschil tot 10 cm. Boven 10 cm. of meer wordt extra in rekening gebracht.

Onze offerten zijn beperkt geldig, let a.u.b. op de vervaldatum. Ontvangen wij ná de vervaldatum uw opdracht dan wordt deze eerst opnieuw berekend tegen de op dat moment geldige prijzen. U ontvangt dan eerst een nieuwe offerte voordat u de opdracht definitief verstrekt.

Offerten die wij overleggen zijn gratis en geheel vrijblijvend.

De offertewaarde is inclusief het plaatsen van schuttingen en/of poorten, inclusief transport naar uw adres en inclusief btw.

De overeenkomst:

Deze komt tot stand nadat Schutting Expert daartoe langs digitale weg de opdracht heeft ontvangen met handtekening voor akkoord op de offerte en/of akkoordverklaring via email. Aansluitend zal Schutting Expert de opdracht langs digitale weg bevestigen waarbij u een voorstel ontvangt voor een bouwdatum. De factuur zal eveneens via digitale weg aan de opdrachtgever worden verzonden.

2. Prijzen:

Tenzij de vervaldatum van de offerte is bereikt blijven aangeboden prijzen geldig op het moment van ontvangst van de opdracht. Ontvangen wij een opdracht ná de vervaldatum van de offerte en zijn er tussentijdse prijswijzingen ingevoerd dan kan de opdracht alleen worden ingepland bij acceptatie door de opdrachtgever van de op dat moment geldende nieuwe prijzen. Een offerte met nieuwe prijzen wordt dan eerst overlegd.

Op onze offerte(n) worden méérprijzen alleen vermeld, deze zijn niet opgenomen in het totaalbedrag van de offerte. U dient bij het verstrekken van de opdracht aan te geven of u gebruik maakt van aangeboden optionele producten tegen meerprijs. De offerte wordt hierop aangepast en opnieuw aangeboden. Aanbiedingen welke u aantreft op onze website zijn beperkt geldig, zie daarvoor de datum zoals vermeld bij de aanbieding.

3. Betalingscondities:

A: contante betaling na oplevering of,

B: betaling via de bank in 2 delen: 80% van de factuurwaarde, 2 dagen voor aanvang van de bouw en 20% van de factuurwaarde contant na oplevering.

C: volledige betaling via de bank in één transactie.

Bij betaling via de bank gelieve het factuurnummer te vermelden.

Van een verstrekte opdracht die geannuleerd wordt, korter dan 10 dagen voor aanvang van de reeds geplande werkzaamheden, wordt 15% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Schutting Expert Helmond behoud zich het recht voor bij opdrachten boven een bedrag van € 6000,00 een aanbetaling van 50% te vragen. Een opdracht wordt verwerkt en opgenomen in onze planning als de aanbetaling is ontvangen.

De betalingstermijn voor grotere opdrachten gaat in overleg, schriftelijk. Wij hanteren geen betalingskorting.

De facturen worden digitaal per e-mail naar de klant verzonden in PDF-format.

Eigendomsvoorbehoud: Goederen blijven eigendom van Schutting Expert totdat de factuur volledig is betaald.

Rabobank Helmond NL47 RABO 0133 569 276 – K.v.K. nr.17208407 – BTWnr. 8181.78.528.B01.

4. Garantie.

 • Beton – 20 jaar tegen betonrot.
 • Grenenhout – 10 jaar tegen houtrot indien het hout vrij blijft van de aarde en begroeiing.
 • Douglashout – 7 jaar tegen houtrot indien het hout vrij blijft van de aarde en begroeiing.
 • Nobifix – 20 jaar tegen houtrot indien het hout vrij blijft van de aarde en begroeiing.
 • 1 jaar op poorten met stalen frame.
 • 1 jaar op de montage van schuttingen en poorten.
 • Verzakkingen vallen buiten de garantie: Deze ontstaan door de werking van de grond die niet ingeschat kan worden. Grond is altijd in beweging, dit noemt men wel grondzetting, door o.a. trillingen, watertoevoer, vorst , uitdroging, drukte van verkeer enz. Schutting Expert heeft daar geen enkele invloed op.
 • Stormschade en natuurgeweld vallen buiten onze garantie.
 • Douglashout. Lees het artikel over douglashout even verder door in deze Algemene Voorwaarden.

A – BETON: Palen en onderplaten.

Op alle CE gemarkeerde betonproducten wordt 20 jaar garantie gegeven tegen betonrot. Met de CE-markering geeft de Europese Unie aan dat een product veilig is voor consument en milieu. Het product voldoet aan de Europese richtlijnen en is aan de hand van deze richtlijnen getest.

Beton is een natuurproduct dat gemaakt wordt van zand, grind, cement en water, waarbij men te maken krijgt met kleine luchtbellen in het product. De aanwezigheid van deze kleine luchtbellen valt niet onder de garantie van beton, evenals verkleuring van het beton. De donkere kleuren antraciet en taupe zijn voorzien van een coating die de terugloop van de kleuren vertraagd, niet voorkomt !
Kalkuitslag valt niet onder de garantie van beton (Neerslaan van kalk afkomstig uit de poriën van het beton op het betonoppervlak). Kalkuitslag, ook wel kalkuitbloei of witte uitslag genoemd, kan zich aan het oppervlak van beton openbaren. In beton zitten stoffen die met elkaar een chemische reactie aangaan waarbij kalk door vochttransport naar het betonoppervlak wordt gebracht waar het als kalkuitslag zichtbaar wordt. Kalkuitbloei (uitslag) heeft geen negatieve invloed op de constructieve waarde, de sterkte of de duurzaamheid van een constructie. Daar door contact met de lucht steeds meer kooldioxide wordt toegevoegd, wordt het calciumcarbonaat langzaam omgezet tot calciumhydrogeen-carbonaat dat wel in water oplosbaar is. Dat wil zeggen dat in de loop der tijd de witte uitslag verdwijnt.

Betonrot, een term die gebruikt wordt voor bepaalde schade aan gewapend beton. Meestal bedoelt men schade die ontstaat doordat de in het beton aanwezige wapening begint te roesten. Roest zet uit en doet aldus het beton barsten.

B – HOUT: alle houten delen van een schutting of poort

Op alle geïmpregneerde schuttingen geldt een garantie van 10 jaar mits het hout vrij blijft van de aarde en begroeiing, op Nobifix geldt 20 jaar garantie. Ook hier geldt dat het hout vrij moet blijven van de aarde en begroeiing.

Geïmpregneerd grenenhout, deze  houtsoort wordt onder hogedruk geïmpregneerd en valt onder het KOMO-keurmerk.

Hout is een natuurproduct: Oneffenheden en onregelmatigheden in het hout zoals knoesten, krassen, kleine scheurtjes e.d. vallen niet onder de garantie evenals verkleuring van het hout welke onder invloed van UV-licht, straling, buitenlucht, het weer e.d. ontstaat. Dit natuurlijk proces is niet te voorkomen.

Schutting Expert kan vooraf niet bepalen hoe het gebruikte hout zich gedraagt in de loop der tijd. Verkleuring van toegepaste houtsoorten is een natuurlijk verschijnsel en valt buiten de garantie.

Douglashout:

Vanwege zijn populariteit brengen wij hier douglashout extra onder de aandacht.

Het is een niet geïmpregneerde, onbehandelde en milieuvriendelijke houtsoort. Douglashout oogt wat roze van kleur, met eigenschappen die het uitermate geschikt maakt voor m.n. de schuttingbouw. Het is een van de hardste naaldhout soorten in Europa met een nerf van fijn tot matig. Het is duurzaam en sterk. Het heeft bovendien een aantrekkelijke kleur als het nieuw is maar vergrijst redelijk snel tot een blauw/grijze kleur.

Dit vergrijzen valt niet onder de garantie, evenals schimmelvorming. Om vergrijzing te vertragen kunt u een beits of impregneer toepassen. Mits transparant, behoud het hout langer zijn oorspronkelijke kleur. Er zijn talrijke producten op water- of oliebasis in de reguliere handel beschikbaar. Schilderen of beitsen verlengt de levensduur welke normaliter, onbehandeld, 7 jaar bedraagt. De markt kent talrijke producten voor de veredeling en bescherming van met name douglashout. U kunt zelf het hout veredelen (lees beitsen, oliën of verven) echter, neemt Schutting Expert geen enkele verantwoording voor de gevolgen van door de opdrachtgever toegepaste beits (transparant of semi-transparant) olie of verf. Kleine scheurtjes, krassen en andere onregelmatigheden zoals bv. boorgaatjes van insecten behoren tot het specifieke karakter van hout, ook douglashout, en vallen niet onder de garantie. 

C – Poorten: Op de montage en de constructie van poorten geldt een garantie van 1 jaar, evenals op het hang- en sluitwerk.

D – Montage: Schutting Expert geeft 1 jaar garantie op de montage van de schuttingen en poorten.

6. Het bouwterrein

Het terrein dient bouwrijp te worden opgeleverd en dient geëgaliseerd te zijn. D.w.z. de grond moet ontdaan zijn van puin, bestrating, boomstronken, wortels, afgebroken palen, en funderingen e.d.

Aanvoer van materialen: Het looppad voor de aan- en afvoer van de materialen dient vrij te zijn. Bedraagt de afstand van onze vrachtwagen naar het bouwterrein 25 meter of meer dan dient u ons dit vóóraf te laten weten. Schermen wegen 40 tot 50 kg., betonpalen en betonplaten wegen gemiddeld 65 kg. De aanvoer van materiaal over een afstand van 25 meter of meer wordt berekend op basis van ons uurtarief.

Er dient geen hoge waterstand te zijn. Er moet voldoende werkruimte zijn voor het plaatsen van de schutting, aan beide zijden minimaal 25 cm., d.w.z. dat er in totaal een strook van 50 cm. breed vrij moet zijn. Straatwerk zoals klinkers en tegels moeten zijn verwijderd om de betonpalen en betonplaten goed te kunnen plaatsen. De opdrachtgever dient zelf na het plaatsen van de schutting het straatwerk terug te plaatsen.  

Mochten er desondanks toch extra werkzaamheden nodig blijken te zijn om een schutting te kunnen plaatsen dan zullen deze, in overleg met de klant, worden uitgevoerd en in rekening worden gebracht tegen het dan geldende uurtarief.

Indien onze medewerkers op een later moment moeten terug komen, omdat een bouwterrein door opdrachtgever niet tijdig bouwvriendelijk is gemaakt, dan worden transportkosten zowel voor de heen- als de terugreis berekend.

Obstakels in de loop- en werkruimte dienen te worden verwijderd. U dient zelf de juiste lijn en de hoogte van de schutting aan te geven. U dient op de aanwezigheid van evt. aanwezige kabels en/of leidingen te wijzen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan kabels en/of leidingen tijdens de graafwerkzaamheden.

U dient te voorzien in een aansluitmogelijkheid voor elektrische machines.

Bij klachten dient u deze schriftelijk per email in te dienen binnen 5 dagen na oplevering.

Oude schuttingen en/of hagen. Deze kunnen worden verwijderd in overleg vóóraf: wij berekenen daarvoor een prijs per meter welke aan u via de aangevraagde offerte kenbaar wordt gemaakt. Wij verwijderen géén funderingen en/of betonnen palen welke zijn gestort in betonmortel.

7. Het bouwen van de schutting

Behelst de volgende werkzaamheden:

het uitzetten van de lijnen voor de schutting, het uitgraven en/of boren van de gaten voor de betonpalen, het plaatsen van de palen, het plaatsen van de betonplaten en de schermen en het stellen van de schutting. Andere werkzaamheden dan deze zoals hier beschreven vallen niet onder onze taak tenzij anders is overeengekomen. Denk daarbij aan bestrating of andere werkzaamheden op het bouwterrein/tuin. 

De opdrachtgever dient aanwezig te zijn bij het uitzetten van de schutting d.m.v. lijnen en peilen zodat de schutting altijd op de juiste positie wordt geplaatst.

Als een akkoord gegeven is door de opdrachtgever, wordt de schutting op de gewenste plaats gezet.

Als blijkt dat tijdens het bouwen van de schutting er teveel hoogteverschil is en wij daarvoor aanpassingen moeten doen dan wordt dit gedaan in overleg met de opdrachtgever. Kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. De oplevering:

Na oplevering van de schutting dient u zelf de vrijgekomen grond rondom de schutting af te voeren. Ook herbestrating en tuinaanleg dient u zelf te regelen. Schutting Expert ruimt wel de restanten op van de bouwmaterialen gebruikt bij de bouw van de schutting.

BELANGRIJK: indien na de bouw de tuin wordt opgehoogd dient u er ernstig rekening mee te houden dat de grond niet te sterk wordt aangedrukt of aangetrild in de richting van de betonplaten: er ontstaat teveel druk op de betonplaten waarmee u het risico loopt dat deze door overdruk scheuren. Het gebruik van een trilplaat wordt ten zeerste afgeraden, geef de grond de tijd om op een natuurlijke wijze in te zakken. Gebeurt dit toch dan valt dit niet onder de garantie !

Het kan voorkomen dat een onderdeel beschadigd is of niet juist is geleverd. In dat geval word het uiteraard op een andere dag geleverd en gemonteerd. Indien er geen sprake is van een gevaarlijke situatie wordt dit niet als spoed gezien en zullen wij het product leveren/monteren als wij weer op de route zitten naar uw woonplaats. E.e.a. is afhankelijk van onze planning, en wordt in overleg met u besproken.

9. Transport:

Wij brengen transportkosten in rekening per km. op basis van de enkele reisafstand naar uw woonplaats/bouwplaats. Wij hanteren daarvoor de routeplanner van de ANWB.

Aanvoer van de materialen: Indien de bouwmaterialen meer dan 25 meter van het bouwterrein gelost moeten worden dan wordt daarvoor het dan geldende uurtarief in rekening gebracht. U dient altijd, vóóraf, kenbaar te maken hoe de bouwplaats bereikbaar is. Indien de bouwmaterialen voor een schutting via de woning naar de bouwplek gebracht moeten worden, dient u dit duidelijk aan te geven bij aanvraag van een offerte.

Indien u de schutting zelf wenst te plaatsen en de materialen thuis wil laten bezorgen dan worden uw materialen naast de vrachtwagen gelost.

Zijn op uw locatie parkeerkosten verschuldigd (denk daarbij aan stedelijke gebieden) dan moet u dit aangeven. U betaald als klant de parkeermeter. Is er vrije parkeerruimte beschikbaar dan kunt u dit opgeven bij het tot stand komen van de opdracht.

10. Overige condities/opmerkingen:

 1. Het komt vaak voor dat een betonpaal vanwege aanwezige fundering niet geplaatst kan worden direct of dicht aan de gevel van een gebouw (woning, berging, e.d.) Indien zo dan worden schuttingen met andere bevestigingsmaterialen aan de gevel van een gebouw bevestigd, dit in overleg met de opdrachtgever. Het aantal in rekening gebrachte meters blijft daarbij ongewijzigd. (er moet redelijkerwijs een bevestigingspunt zijn voor de montage, indien niet, dient u ons daarop te wijzen)
 2. Verzakkingen vallen buiten de garantie: deze ontstaan door de werking van de grond, (waterstand, vorst, droogte) die niet ingeschat kan worden. Wel is het aanbevolen altijd gebruik te maken van betonmortel aan de palen.
 3. Door (extreme) weersomstandigheden kan het voorkomen dat wij niet op de afgesproken dag kunnen plaatsen of leveren (overmacht). Er wordt dan een nieuwe datum gepland in overleg.
 4. Stormschade valt buiten de garantie.
 5. Reparatie van schuttingen: Wij komen graag bij u langs om uw schutting te repareren. Bij reparatie komt het echter vaak voor dat er andere materialen toegepast worden dan die welke onderdeel uit maken van de kapotte schutting. U dient daar rekening mee te houden. Schermen van b.v. de bouwmarkt worden vervangen door schermen uit de professionele schuttingbouw. Houten palen worden in de regel vervangen door betonpalen, etc. Ook bij reparatie geldt dat wij transportkosten berekenen, enkele reis naar uw adres op basis van het aantal km’s (routeplanner ANWB).
 6. Wij stellen geen offerten op die louter en alleen dienen om te worden gebruikt voor de verzekeringsmaatschappij. Onze offerten zijn gratis en vrijblijvend maar Schutting Expert wil een reële kans op een opdracht middels de verstrekte offerte. Omgewaaide schuttingen zijn vaak aan het einde van hun levensduur aldus onze ervaring. Ons advies is een dergelijke schutting volledig te vervangen. Dat is ook onze business. Wij werken samen met de verzekeringsbranche die stelt dat alleen facturen rechtsgeldig zijn om een beroep te kunnen doen op uw verzekering. Onze offerten kunnen voor dit doel niet worden gebruikt.
 7. De regels over erfafscheidingen. Als een schutting, haag of andere erfafscheiding op uw grond staat, mag u bepalen wat u ermee doet. U moet zich wel houden aan de regels voor erfafscheidingen, zoals de maximale hoogte (raadpleeg ook de verordening van uw gemeente). Staat de erfafscheiding precies op de erfgrens, dan moet u afspraken maken met uw buren. Schuttingen op de erfgrens geplaatst worden mede eigendom van uw buren. Raadpleeg daarvoor de website https://www.juridischloket.nl